DISCLAIMER Dagboekvaneenbelegger.nl

Dagboekvaneenbelegger.nl vraagt uw aandacht voor het volgende en vraagt U deze disclaimer aandachtig en volledig door te lezen voordat u gebruik maakt van www.Dagboekvaneenbelegger.nl.nl (hierna te noemen: website)

Eigen gebruik onder voorwaarden

Door gebruik te maken van de website verklaart u akkoord te gaan met alle onderstaande voorwaarden en bepalingen die gelden ten aanzien van het gebruik. Het gebruik van de website is uitdrukkelijk bestemd voor eigen gebruik en dient uitsluitend ter informatieverstrekking.

Aansprakelijkheid

Dagboekvaneenbelegger.nl besteed uiterste zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website en streeft naar een optimale werking en beveiliging van deze dienst.

Graag willen wij benadrukken dat de inhoud van deze website op geen enkele wijze valt op te vatten als een advies. De schrijver(s) die content leveren/maken en de eigenaar van de website kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die op welke wijze dan ook zijn ontstaan. Dit houdt ook in, dat schade die is ontstaan door het niet ontvangen van een bericht, of het niet/niet tijdig verlengen/beëindigen van een signaal enkel en alleen de verantwoordelijkheid is van de rekeninghouder. De waarde van uw beleggingen kunnen fluctueren. Beleggen in aandelen, opties, futures, Turbo’s, hefboomproducten of andere financiële producten brengen financiële risico’s met zich mee. “Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”.

Betrouwbaarheid van informatie

De content die wordt gepubliceerd is op basis van gemiddelde koersen en zijn naar ons inziens betrouwbaar. Ondanks de controles kunnen er in de bevindingen en cijfers onjuistheden voorkomen. In dit geval zullen wij streven naar een andere oplossing echter zijn wij niet verantwoordelijk voor de resultaten. In geval van technisch onderhoud aan de website of een technische storing kan het zich voordoen dat, de website onbereikbaar is, U geen/niet tijdig email berichten ontvangt of gevallen van vergelijkbare aard. In alle voorgaande gevallen zijn wij niet aansprakelijk.

De rol van de Dagboekvaneenbelegger.nl

De rol van Dagboekvaneenbelegger.nl mag nooit worden opgevat als een vorm van vermogensbeheer / beleggingsadvies. De adviezen die worden beschreven op de website zijn niet geschikt voor iedere belegger. Dagboekvaneenbelegger.nl wijst u erop dat de informatie op de website geen rekening houdt en kan houden met de beleggingsdoelstelling van individuele gebruikers. De publicaties is op geen enkele wijze een aanbieding voor het aan- of verkopen van financiële instrumenten. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financieel adviseur.

Dagboekvaneenbelegger.nl is geen financieel adviseur en treedt ook niet als zodanig op. De financiële instrumenten beschreven in de rapporten en op de sites zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Beleggers wordt geacht hun eigen beleggingsbeslissingen te nemen gebaseerd op hun eigen beleggingsdoelstellingen en financiële positie.

Risico’s beleggen

Dagboekvaneenbelegger.nl wijst U er uitdrukkelijk op dat beleggen altijd gepaard gaat met risico’s. Dagboekvaneenbelegger.nl verwijst u naar uw broker” voor uitleg met betrekking tot eventuele risico’s. Dagboekvaneenbelegger.nl benadrukt dat de risicobijlage en alle overige informatie niet afdoende is en dat u zelf onderzoek dient te doen naar bepaalde effecten en financiële producten mocht u daarin willen beleggen. Wie geld belegt neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naar mate de beleggingsvorm risicovoller is.

Met Optie, Turbo, CFD`s – en Future signalen kunt U grote winsten realiseren, maar ook grote verliezen maken. Iedere vorm van beleggen kent goede en slechte tijden. Winnende en verliesgevende transacties zullen elkaar afwisselen. Reeksen van winstgevende en verlieslatende transacties kunnen elkaar opvolgen. Financiële markten kunnen extreem volatiel zijn. Zeer heftige koersbewegingen kunnen niet altijd voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor grote verliezen en grote winsten op uw positie zorgen

Geen aansprakelijkheid voor derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden en maakt daardoor toegang mogelijk tot content die door derden geproduceerd en gepubliceerd wordt. Dagboekvaneenbelegger.nl heeft geen relatie of invloed op dergelijke websites en biedt alleen de koppelingen naar dergelijke websites aan. Het aanbieden van de hyperlink door Dagboekvaneenbelegger.nl houdt geen uitnodiging, goedkeuring, aanbeveling of participatie in van Dagboekvaneenbelegger.nl. Dagboekvaneenbelegger.nl heeft de informatie, software of producten op dergelijke website van derden niet gecontroleerd en sluit derhalve iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schalde die ontstaat door gebruik van dergelijke websites.

Geen zienswijze

Alle meningen, verklaringen of voorstellingen van zaken die op de website worden gegeven vormen niet noodzakelijkerwijs een reflectie van de zienswijze van Dagboekvaneenbelegger.nl.

Intellectuele eigendommen

De intellectuele eigendomsrechten op de website en de informatie behoren toe aan Dagboekvaneenbelegger.nl of haar leveranciers. Behoudens persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de informatie en/of andere delen van de website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Dagboekvaneenbelegger.nl. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan informatie of onderdelen van de website te openbaren in online netwerken of discussiefora.

Privacyverklaring

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verwijst Dagboekvaneenbelegger.nl u naar de privacyverklaring die te vinden is op de website.